Fodor Géza hagyatéka

2018.10.07. 08:44 caruso_

fodor_geza_01.jpgÉppen tíz esztendeje múlt, hogy Fodor Géza, az ezredforduló legnagyobb hatású hazai operai gondolkodója elhunyt. Több mint jelképes, hogy a végzetesnek bizonyuló rosszullét akkor tört rá, amikor az Operaház korszakváltó előadása – a Fischer Ádám és Kovalik Balázs neve által fémjelzett Fidelio – premierjére indult. Annak ellenére, hogy korszak a vezetők politikai úton történt eltávolítása miatt meglehetősen rövidre sikeredett, a Beethoven-premier az évtized legfontosabb és legvitatottabb produkciója lett. Fodor Géza azonban már nem tudta szellemileg támogatni az előadás megértését, melyet az értő bírálat híján számos kétes nívójú írás alapján lesz kénytelen kontextusba helyezni az utókor.

Fodor Géza emlékét féltve őrzik tisztelői. Egykori lakóháza falán, nyáron avatták fel egyedi és valóban méltó emléktábláját. A hagyatékot – úgy az írottat, mint a szellemit – példás gonddal kezeli özvegye, Várady Éva. Az a magaslat azonban, melyet az esztéta a budapesti értelmiség körében elfoglalt, máig betöltetlen – s a felfelé igyekvő koca-hegymászók taposása ellenére vélhetően sokáig betöltetlen is marad. Tóth Aladár, Kroó György és Fodor Géza sohasem a Nagy Megmondó szerepében akart tetszelegni, a szellemi életben elfoglalt helyükre az írásaikon csiszolódott olvasóik emelték őket. „Vannak jó művészek, akiket érdemes meghallgatni és vannak rossz művészek, akiket nem érdemes meghallgatni. Vannak hivatott kritikusok, akiket érdemes olvasni és vannak hívatlan kritikusok, akiket nem érdemes olvasni. Azt hiszem, előbb-utóbb a közönség is megtanulja, hogy éppúgy, mint a művészek között, a kritikusok között is különbséget kell tennie.” – írta 1947-ben meglehetősen szellemesen Tóth. Azt, hogy ez az idő egyszer valóban eljön, ma is csak remélni lehet.

Fodor Géza jóval szofisztikáltabban fogalmazott Tóth Aladárnál, amikor 1994 júniusában, a Muzsikában tőle szokatlan módon a Varázsfuvola kritikáját egy Kennen oder Liebhaben című novellába csomagolta. A fontos írás születésének előzménye az volt, hogy az egyik patinás – azóta megszűnt – napilap évtizedek óta működő operakritikusa elhunyt s az újságba, akkoriban igen szokatlan módon nem egy céhbeli mester folytatta elődje (mára elfeledett) tevékenységét, hanem egy ifjú zenebolond, aki friss és éles stílusával és szókimondásával alaposan felkavarta a hazai komolyzenei szakírás évtizedes állóvizét. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság határozatban határolódott el a tollforgatótól, míg a rendszerváltás után lassan ébredő olvasók egyre éhesebben vetették rá magukat a korábban elképzelhetetlen hangnemben megírt cikkekre. Írójuk „mentségére legyen mondva” sem akkor, sem az eltelt negyed században nem nevezte magát zenekritikusnak, pusztán igen aktív zeneélvezőként fogalmazza meg gyakran igen sarkos véleményét. Az nem az ő hibája, hogy mindezt olvasói összekeverik a hivatásos szakkritikával.

fodor_geza_2003_001.jpgA novella – melyből az alábbi részletek származnak – két szereplője: maga Fodor, valamint gyermekkori barátja, aki a közös gimnáziumi közös operalátogatásokkal teli évek után, bíró lett. „Magam szakmául választottam a művészetet, s gyerek- és ifjúkori művészetrajongásomat igyekeztem a diszciplína elsajátítása révén a pszichológiai hitelességen túl tárgyilag is megalapozottá és tartalmassá tenni.” – írja a szokatlanul önfeltáró esztéta. Eközben a bírót civil hivatása nem elégítette ki, hatalmas lemezgyűjteményt épített és egyre sűrűbben járt koncertekre, előadásokra.

 

„Egykori barátom, az operabolond, a krőzusi lemezgyűjtő, az egyre jobban tájékozott azonban gyűjteménye és tájékozottsága növekedésével mindinkább elvesztette önkontrollját, s a szubtilitások iránti érzékének kifinomodásával és a befogadott előadások mennyiségével párhuzamosan mind kevésbé tudta magáról, hogy mi mindent nem tud, s egyre inkább a dilettánsoknak abba a kevésbé hasznos csoportjába tartozott, amelyik beavatott hozzáértőnek véli magát. A szakembernél is hozzáértőbbnek. A szakember és a dilettáns között áthidalhatatlan, mert elvi jellegű különbség van. Sok dilettáns mennyiségileg többet tud sok szakembernél. Csak éppen olyasmit, amit nem biztos, hogy kell és érdemes tudni. A dilettáns csak egyet nem tud: hogy a művészetben melyek a valódi problémák, s adott esetben, egy konkrét művészi teljesítményben egy konkrét helyzetben, itt és most mi lényeges és mi nem az. A dilettáns, paradox módon éppen érzékenységének és tájékozottságának többlete következtében, általában nemcsak a szakembernél ítél rosszabbul, hanem a teljesen naiv, ártatlan közönségnél is, mert érzékenysége és tájékozottsága szubjektíve motivált, esetleges, dezorientált, csapongó. A szakember és a dilettáns közti elvi különbség természetesen egymásról való vélekedésükben is megjelenik: a dilettáns a szakmai tudásról azt tartja, hogy az nem igazi hozzáértés, hanem „die Wissenschaft des nicht Wissenswerten", a tudni nem érdemes dolgok tudománya, míg neki viszont közvetlen, sugallatos ismeretei vannak a művészetről; a szakembernek pedig az a véleménye, hogy a dilettáns olykor káprázatos tájékozottsága a részleteket, finomságokat, árnyalatokat illetően tudni nem érdemes tudás, mert „csak" a valódi problémák, a lényeges és a lényegtelen közti különbség felismerésére nem alkalmas. (…)

Egykori barátom, aki bíró lett, s rendületlenül űzi tisztes, bár alighanem kevés meggyőződéssel képviselt hivatását, mellette még intenzívebben él operai életet, mint sok szakmabeli. Egyszercsak kilépett abból a fölényes rezerváltságból, amelyet majd' minden esti jelenléte ellenére sokáig megőrzött a közönség közepette, az egykori barátság okán legfeljebb csak velem bocsátkozva a szünetekben feszültségekkel teli eszmecserékbe, s az operaközönség egy különös, de fontos csoportjának, a szenvedélyes operarajongók szűk kasztjának centrumaként, tekintélyeként tűnt fel. Titokzatos társaság ez, enyhén változó létszámban és összetételben szinte minden előadáson jelen van, tagjainak élete mélyen kötődik az intézményhez, olykor egy-egy művészhez - énekeshez persze - tetszése/nem tetszése befolyásolni tudja a közönség hangulatát, a színház levegőjét, s így visszacsatolás révén az előadás hőfokát. Izgalmasabb, mint a klakk, mert nem manipulatív, hanem ez az élete. Hosszú évek óta figyelem ezt a csoportot - e furcsa, mélytengeri világ nem nyilatkozik meg a „normális" közönség számára -, szeretném megérteni pszichológiáját, mely nemritkán követhetetlen esztétikai ítéleteit, reakcióit meghatározza. Az operarajongók e legszenvedélyesebb fajtájának viszonya az előadáshoz nem esztétikai, hanem személyes, életviszony, sok esetben világosan látható, hogy kompenzatorikus, élesen fogalmazva: sokuknál az opera az életet helyettesíti. Valószínűleg ezzel függ össze sajátos értékrendjük is, mely nagymértékben ellenértékrend; gyakran érzékelhető egyfelől ambivalenciájuk, sőt ellenszenvük a szakma és a nagyközönség által egyaránt favorizált énekesekkel szemben, másfelől kitüntetett és kitüntető figyelmük, felértékelő szeretetük sokadvonalbeli művészek iránt, s ez nem mindig a szakma és a nagyközönség kétségkívül létező elfogultságainak igazságos és egészséges korrekciója. Egykori barátom a maga kaleidoszkópszerűen esetleges és színes tájékozottságával, csillogó szofisztikájával, mely, ha a rajongás szolgálatába állította, képes volt egy jelentéktelen apróságot szimbolikussá emelni, egyszerre tanúsítva a megfigyelő páratlan érzékenységét, mellyel ugyebár olyan szubtilitásokat vesz észre, amilyeneket senki más, s keltve azt a látszatot, hogy a cseppben a tengert mutatja meg, ha pedig a kritika szolgálatába állította, gyilkos iróniával, kíméletlen humorral semmisítette meg tárgyát, de a rajongásban és a bírálatban egyaránt csak stílussal keltette tények benyomását, tehát tájékozottságának fitogtatásával, véleményeinek élességével és verbális készségével egycsapásra e kaszt „szaktekintélye" lett. Lesték a szavát, kinyilatkoztatásként hallgatták az előadások közben tett frappáns megjegyzéseit, a szünetekben rögtönzött kritikai kiselőadásait. Egykori barátom megmámorosodott új szerepétől, egyre gátlástalanabbá és provokatívabban hangoztatta szakszerű ítéletként szélsőségesen szubjektív véleményeit, s egyre feltűnőbben kereste velem a konfrontációt. (…)

 Véleményeinek szélsőséges érzelmi csapongásait tapasztalva egyre kevésbé tudtam elfojtani magamban azt a felismerést, hogy egykori barátom - erősen fogalmazva - voltaképpen nemi életet él az operával. S noha magam is úgy vélekedem, hogy az operához, ehhez a kivételesen komplex művészethez való viszony pszichológiailag igen sokrétű és sokféle, s az érzékiség, az erotika nagyon is lényeges tényezője, ilyen domináns, egyszersmind ilyen öncsaló és csaló módon, mégis ügyetlenül leplezett motivációként mégis kifejezetten feszélyezőnek találtam. (…)

Egykori barátom fedezet nélküli fölényeskedése, dilettáns tudálékossága, értetlenségével egyenesen arányos magabiztossága és nagyképűsége annyira felbosszantott a premieren, hogy utána éjszaka rémes álmom volt. Azt álmodtam, hogy tótágast állt a világ, összekeveredtek a kompetenciák. A szerkesztők bírókat szerződtettek zenekritikusnak, a zenetudósokból pedig bírók lettek. Eljött hát az ideje egykori barátomnak. Az önszorgalmú Operai Főfelügyelőből hivatásos Operai Főítész lett. Teleírta a lapokat megfellebbezhetetlen ítéletekkel operaelőadásokról. ítélt elevenek és holtak fölött, égbe emelt és megsemmisített. A hozzáértők döbbenten nézték garázdálkodását. A művészek nem tiltakozhattak, hiszen íratlan szabály, hogy a művészetben a megbírált ne válaszoljon a kritikusnak - ez jól is van így, s csak a legkevésbé intelligens művészek tesznek olykor másként. A még megmaradt igazi kritikusok ugyancsak nem védhették meg szakmájuk becsületét, mert ha felemelik a szavukat, nem tudják elkerülni a látszatot, hogy a féltékenység beszél belőlük. A különféle szakmabeliek tehát, eszközök híján, tehetetlenül álltak és nézték, hogy az elszabadult és megvadult dilettáns hogyan tombolja ki magát azon a területen, amelyik után évtizedekig hiába ácsingózott. Néhány mérvadó értelmiségi azonban, aki soha be nem tette a lábát egy operaházba, és sejtelme sem volt a valóságról, elragadtatva olvasta a „bátor" és szellemes publicisztikát. Az egyébként oly kívánatos és örvendetes sajtószabadság egyik tragikomikus melléktermékeként a magyar operakultúrában rövidesen már csak egyetlen sztár volt: egykori barátom, az újdonsült Operai Főítész.”

 fodor_geza_kertesz_ivan_001.jpgKertész Iván és Fodor Géza egy 2003-as operaházi sajtótájékoztatón (fotó: Mezey Béla)

Miért érdemes éppen ma, 24 év távlatából felidézni Fodor Géza szavait, melyek a hazai zenekritika eróziójának korai pillanatában íródtak? Az esztéta döbbenten fedezte fel a dilettantizmus térnyerését az egykor zárt Szakmában, s míg a céhmestereknek öngerjesztő puffogásnál többre nem telt, ő saját eszközével, a tollával szúrt oda az ifjoncnak olyan olimposzi szellemi magaslatról, melyet mára az istenek felhőkkel takarnak az olvasók elől. Fodor egyet nem látott-láthatott 1994-ben, hogy a Bíró nem egyedi jelenség lesz, hanem követői – miként az írás lázálomszerű befejezésben vizionálja –, mára jórészt magát a szakmát falják fel. A hivatásos operakritikusokból csak hírmondó maradt, székeiket a bírók (vagy Vanek úr szavaival a kőfaragók és balett-táncosok) foglalták el, akik lemerészkedve a III. emeletről, szakmai jeggyel a zsebükben különböző fórumokon operakritikusként osztják dilettáns véleményüket – gyakran vélt szellemi mesterükre, a tíz éve elhunyt Fodor Gézára hivatkozva.

Fotók: Operaház Emlékgyűjtemény

Szólj hozzá!

Címkék: opera idézet Fodor Géza

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr7414284359

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (2) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (2) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (2) Alekszander Borodin (1) Alessandro Scarlatti (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (1) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (1) Angerer Margit (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (2) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (1) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (3) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (3) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A hattyúk tava (1) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (1) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (4) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A walkür (3) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (43) Bál a Savoyban (2) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (3) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (5) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (9) Bayerische Theaterakademie München (8) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (10) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (1) beszámoló (159) Billy Budd (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Camilla Nylund (3) Camille Saint Saens (2) Carlo Bergonzi (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (14) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (1) Chabert ezredes (1) Charles Gounod (4) Christian Jost (1) Christian Thielemann (3) Christof Loy (2) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (3) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudio Monteverdi (1) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) David Alden (2) debreceni Csokonai Színház (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (3) Deutsche Oper Berlin (6) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (4) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (3) Dózsa György (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (1) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elektra (2) elfeledett magyar énekesek (21) Elina Garanca (2) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (2) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (9) Erkel Színház (5) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Eugen dAlbert (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (44) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (1) film (5) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Meli (2) Franco Zeffirelli (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (1) Franz Schubert (3) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (2) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (6) Georg Zeppenfeld (2) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Meyerbeer (4) Giacomo Puccini (18) Gianni Schicchi (2) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Verdi (40) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustav Mahler (3) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Hoffmann meséi (3) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (2) Hunyadi László (4) I. világháború (5) Ian Bostridge (1) idézet (43) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (1) interjú (3) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (5) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jean-Christophe Malliot (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (2) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (3) kántor (1) Karel Burian (1) Karenina Anna (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (1) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (2) Királyi Operaház Stockholm (3) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (6) könyv (21) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (24) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (1) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (4) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (2) Le Bal (1) Lohengrin (5) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) magyar operák (21) Mahagonny (1) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Maria Bergtsson (3) Maria Callas (2) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (2) Martha Mödl (1) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (2) Melis György (5) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (7) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Obst (1) Michael Schade (2) Michele Pertusi (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (2) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (21) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (1) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) OMIKE (1) opera (29) Operaház (108) operaházak (4) operaházi kronológia (40) operakultúra (4) opera abc (23) Opéra national de Paris (6) operett (4) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (5) Oper Graz (6) Oper Leipzig (3) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (1) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (4) Peter Konwitschny (4) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Piotr Beczala (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (9) Plácido Domingo (4) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (15) Richard Wagner (35) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Ruszalka (2) Sába királynője (4) Salomé (1) Salome (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (4) Sámson és Delila (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (18) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Simándy József (3) Simon Boccanegra (5) Simon István (8) Simon Keenlyside (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (41) Staatsoper Berlin (2) Staatsoper Hannover (4) Staatstheater Braunschweig (3) Staatstheater Nürnberg (1) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (1) Széll Kálmán (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (3) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tannhäuser (3) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (2) Tell Vilmos (1) temető (6) Theater an der Wien (17) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (1) Theater Freiburg (1) The Rakes Progress (3) Thomas Hampson (2) Tirana (9) tíz kép (29) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Trisztán és Izolda (5) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) utazás (3) Valer Barna Sabadus (4) Vásáry André (1) Vérnász (1) vers (1) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (10) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (1) Xerxes (1) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő